مهر مشروط برگزارش های مالی همشهری؛خاکریزآب از زیان دهی خارج شد
مهر مشروط برگزارش های مالی همشهری؛خاکریزآب از زیان دهی خارج شد

اکوایران : اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی شرکت خاکریزآب، سازمان نوسازی و موسسه همشهری منتهی به سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را بررسی کردند که گزارش حسابرسی موسسه همشهری مشروط شد .

به گزارش اکوایران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح امروز خود بررسی گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی شرکت خاکریزآب را روی میز بررسی خود قرار دادند و احمدصادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با قرائت تکالیف حسابرس برای شرکت خاکریز آب با بیان اینکه باید تکالیف رفع شود نه اینکه سال به سال تمدید شود، گفت: شرکت ملزم است که دعاوی حقوقی خود را در مراجع قضایی پیگیری کند.

وی با بیان اینکه شرکت خاکریزآب موظف است که در مورد حساب این شرکت نزد بانک صادرات شعبه لندن که از سال ۷۳ تاکنون مانده، اقدامی انجام داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند، افزود: همچنین شرکت موظف است مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۶ تا ۹۷ را تعیین تکلیف کند و در مورد زیان انباشته که چند برابر بیشتر از سرمایه اش شده را تعیین تکلیف کند و جالب است این تکالیف در حسابرسی سال ۱۴۰۱ نیز مجددا تکرار شده است درحالی که باید این تکالیف رفع شود نه اینکه در حسابرسی بعدی تکرار شود.

نجاری مدیرعامل شرکت خاکریزآب نیز با حضور در صحن شورای شهر در مورد وضعیت سپرده شرکت خاکریز آب در بانک صادرات شعبه لندن با بیان اینکه در حال استرداد پول از شعبه لندن هستیم، گفت: در مورد رأی صادره در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز شکایتی ثبت کردیم؛ اما هنوز از اداره مالیات پاسخی دریافت نکردیم و در مورد زیانده بودن این شرکت نیز باید بگویم که با اختصاص ملکی از سوی شهرداری تهران این شرکت از زیادهی خارج شد.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه تنها بررسی سه شرکت باقی مانده است، اظهار کرد: اولین بار است که قبل از برگزاری مجمع شرکت‌ها، گزارش های حسابرسی بررسی شده است و هیچ گزارش حسابرسی تا سال ۱۴۰۱ نداریم و گزارش حسابرسی مناطق نیز حاضر است و هر موقع که اجازه داده شود برای بررسی به صحن آورده می‌شود.

چمران نیز درباره این حسابرسی گفت: در دوره قبل حتی یک گزارش حسابرسی بررسی نشده بود و امید است به موقع این گزارشها بررسی شود.

‌ اعضای شورای شهر تهران با رأی مثبت خود گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی شرکت خاکریز آب برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب کردند.

همچنین در جلسه امروز   بررسی گزارش حسابرس در مورد وضعیت مالی سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ سازمان نوسازی شهرداری تهران را روی میز بررسی قرار دادند و حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در قرائت بندهای تکلیفی گزارش حسابرس با بیان اینکه سازمان نوسازی مکلف است ظرف مدت یک ماه ایرادات را رفع و گزارش را به شورای شهر ارائه کند، گفت: سازمان باید اسناد مالکیت و پوشش بیمه‌ای پروژه‌های درحال ساخت را تهیه کند و همچنین نسبت به انتقال اسناد مالکیت به نام بانک شهر و توقف احتساب جریمه اقدام کند.

وی با بیان اینکه سازمان نوسازی باید ۱۹ مورد دعاوی مطروح شده را در مراجع قضایی تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: سازمان موکلف است اقدامات لازم برای حسابهای فی مابین با سایر شرکت‌ها و… را در دستور کار قرار دهد.

کاشانی با بیان اینکه بررسی گزارش حسابرس نشان می‌دهد که همه بندهای تکلیفی در سال ۱۴۰۱ مانند تمامی بندهای سال ۱۴۰۰ بدون حتی یک کلمه تغییر تکرار شده است و این در حالی است که دو حسابرس متفاوت این دو گزارش را تهیه کردند، گفت: امید است این زمان یک ماهه سمبلیک نباشد و اتفاق خوبی رخ دهد.

هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران در مورد اقدامات سازمان نوسازی برای رفع تکالیف حسابرس با بیان اینکه در مورد مالیات اقدامات خوبی صورت گرفته بگونه‌ای که در حسابرسی سال ۱۴۰۲ این بند مالیاتی وجود نخواهد داشت، افزود: همچنین از پیش از ما قراردادی با بانک شهر منعقد شده بود و باید اسناد پروژه‌ها را به بانک در ازای پرداخت بدهی منتقل می‌کردیم که با بانک مذاکره کرده و روز شمار جریمه متوقف و بخشی از مطالبات را پرداخت کردیم؛ بگونه‌ای که اسناد مالکیت دو ملک منتقل و دو پروژه نیز در حال انتقال است.

وی افزود: تسویه بدهی۵۰۰ میلیارد تومان با یک بانک انجام شده و تعداد دعاوی را به ۸ مورد رسیده است.

بنابراین گزارش، اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در مورد حساب‌های مالی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان نوسازی را تصویب کردند.

در این جلسه گزارش حسابرس برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موسسه همشهری را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه شورای شهر ضمن قرائت بندهای تکلیفی با بیان اینکه همشهری موکلف است به شرکتهای بازرگانی درمورد خرید کاغذ قرارداد را تعیین تکلیف کند و باید در مورد هزینه تمام شده با توجه به کاهش تیراژ و عدم چاپ برخی از نشریات تعیین تکلیف کند

وی با بیان اینکه موسسه مکلف است درمورد حسابهای دریافتی و مغایرت حساب های پرداختنی اقدام کند و مطالبات راکد از سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری را پیگری کند، گفت: به علت کاهش تیراژ و کاهش تبلیغات، موسسه مکلف است برنامه ریزی برای سودآوری داشته باشد و همچنین باید بدهی ارزی به بانک شهر در مورد خرید کاغذ و انتقال اسناد مالکیت چهار باب دفتر جذب آگهی تعیین تکلیف شود و دقت داشته باشید که این بندها عینا در گزارش حسابرسی ۱۴۰۱ تکرار می شود.

براساس گزارش حسابرس ، گزارش های مالی این شرکت مهر مشروط خورد .

نهایتا اعضای شورای شهر تهران با رأی مثبت خود  بندهای تکلیفی گزارش حسابرس برای سالهای ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ موسسه همشهری را تصویب کردند.

دراین جلسه بررسی پرونده چند پلاک ثبتی در مورد باغ بودن یا نبودن را روی میز بررسی قرار دادند و جعفر شربیانی در تشریح پرونده ای با بیان اینکه پرونده ۲ هزار متر مربع در منطقه ۵ است که حدنصاب درختان را ندارد و دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ است و پهنه این ملک خدمات عمومی و فضای سبز است؛ لذا رأی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن در این پرونده است.

‌ اعضای شورای شهر تهران نیز به باغ نبودن این ملک رأی مثبت دادند.

شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به ملک ۲۸۰۰ متری واقع در منطقه ۳ است که این پلاک حدنصاب درختان را دارد و در سند آن نیز زمین قید شده است و رأی کمیسیون ماده ۷ را دارد؛ اما تشخیص کمیسیون شهرسازی شورا در مورد این پلاک غیرباغ است.

عباسی در مورد ویژگی این پرونده با بیان اینکه این زمین متعلق به یکی از سازمانهای دولتی است و مالک اعلام کرد که گزارش حدنصاب درختان که برای سالهای قبل بود دقت کافی انجام نشده است، گفت: مالک موظف شد که سال به سال گزارش تصویر هوایی را بدهد و در هیچ سالی درخت نداشته و دقت داشته باشید که گزارش کمیسیون ماده ۷ نیز برای سال ۶۷ بوده است.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران رأی به غیرباغ بودن این ملک دادند.

در ادامه شربیانی در مورد پرونده دیگر  با بیان اینکه پرونده بعدی مربوط به دو پلاک ثبتی است که  این زمین ۶ هزار متری واقع در منطقه یک است و حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه زمین با بنای احداثی قید شده است، گفت: با بررسی پرونده، کمیسیون پلاک غربی را با ۴ هزار متر باغ و پلاک شرقی را با ۲۰۳۵ متر باغ ندانست.

اعضای شورای شهر تهران نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیرباغ بودن را با رأی مثبت خود تایید کردند.

شربیانی در ادامه تشریح پرونده دیگر با بیان اینکه این ملک ۲۲۲۱ متر در منطقه ۱۱ است که حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه باغچه قید شده است، گفت: این پرونده رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد و بنا بر تصاویر هوایی، کمیسیون به غیر باغ بودن رأی دادند.

اعضای شورای شهر به رأی کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیرباغ بودن رأی مثبت دادند.

شربیانی ادامه داد: پرونده بعدی مربوط به ملک ۲۱۱۰ متر واقع در منطقه یک است که حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه زمین موات نوشته شده است و پهنه خدمات عمومی است و رأی کمیسیون شهرسازی در مورد این پرونده مساوی است بگونه‌ای که یکی از اعضای کمیسیون رأی به باغ بودن و دیگری رأی غیر باغ دادند که در حال حاضر اعضای شورا باید در این مورد رأی گیری کنند.

‌ اعضای شورای شهر این پرونده پلاک ثبتی را غیرباغ اعلام کردند.

شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به ملکی با ۱۳۵۳ متر مساحت واقع در منطقه یک است که حدنصاب درخت را ندراد و در سند یک قطعه زمین قید شده است و رأی کمیسیون ماده ۱۲ را ندارد؛ لذا رأی کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیر باغ بودن این پلاک ثبتی است.

این پلاک ثبتی با ۱۱ رأی موافق اعضای شورا غیرباغ اعلام شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]