حذف صورت مسئله کار کودک از برنامه هفتم
حذف صورت مسئله کار کودک از برنامه هفتم

پیام روشنفکر، جامعه‌شناس در نشست بررسی کار کودک در برنامه‌های توسعه کشور توضیح می‌دهد که موضوع کار کودک از برنامه هفتم توسعه حذف شده است.

 او این حذف را نگران‌کننده و دارای تبعاتی می‌داند.