می‌توان نسبت به تقاضای نفت خوش‌بین بود
می‌توان نسبت به تقاضای نفت خوش‌بین بود

دبیر کل اوپک گفت: می‌توان نسبت به تقاضای نفت خوش‌بین بود.

نفت/نفت اوپک/تقاضای نفت

دبیر کل اوپک گفت: می‌توان نسبت به تقاضای نفت خوش‌بین بود.


انرژی

می‌توان نسبت به تقاضای نفت خوش‌بین بود