عباس علی آبادی، وزیر صمت گفت: برای چه به خودروسازان رانت می‌دهید که بعد توقع داشته باشیم؟ دیگر خبری از تعرفه‌های ۱۵۰ درصدی برای حمایت از خودروسازان نیست.

هشدار وزیر صمت به خودروسازان / دیگر خبری از تعرفه‌های ۱۵۰ درصدی نیست!

عباس علی آبادی، وزیر صمت گفت: برای چه به خودروسازان رانت می‌دهید که بعد توقع داشته باشیم؟ دیگر خبری از تعرفه‌های ۱۵۰ درصدی برای حمایت از خودروسازان نیست.