ضرورت احداث سرویس بهداشتی در میادین اصلی شهر/ خشک شدن ۷ اصله درخت درخیابان طالقانی
ضرورت احداث سرویس بهداشتی در میادین اصلی شهر/ خشک شدن ۷ اصله درخت درخیابان طالقانی