رییس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس گفت: فقط ۱۷ درصد از مادران مشمول، خودرو دریافت کرده اند.

رییس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس گفت: فقط ۱۷ درصد از مادران مشمول، خودرو دریافت کرده اند.